Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Stichting Met MaatKracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Stichting Met MaatKracht richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

In deze voorwaarden wordt met ‘MaatKracht’ bedoeld de Stichting Met MaatKracht en met ‘opleiding’ alle opleidingsactiviteiten, bij-/nascholingen, bijeenkomsten, workshops, trainingen, intervisies, cursussen en/of lezingen. Met ‘inschrijver’ wordt ook de aanmelder, deelnemer, cursist en/of degene c.q. organisatie die het cursusgeld betaalt bedoeld.

Aanmelden & facturatie:

 1. Aanmelden voor een opleiding kan alleen door het invullen van het aanmeld-/inschrijfformulier op de website. Dit betreft een voorlopige inschrijving. De inschrijver heeft dan nog 14 kalenderdagen bedenktijd om de aanmelding te annuleren. Dit dient per e-mail

(info@metmaatkracht.nl) gedaan te worden. Na deze annuleringsperiode is de inschrijving definitief en ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving en factuur. Met de inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

 1. De factuur dient (uiterlijk) drie weken voor de startdatum voldaan te zijn. Alleen in overleg met en na schriftelijke toestemming van MaatKracht kan het factuurbedrag in termijnen betaald worden. De inschrijver is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de afgesproken termijnen.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de factuur is de inschrijver van rechtswege in verzuim en behoudt MaatKracht zich het recht voor de inschrijver toegang te ontzeggen tot de opleiding en de door MaatKracht gebruikte systemen. Ook is inschrijver vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien MaatKracht de vordering ter incasso uit handen geeft is inschrijver tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Annuleren van een training

 1. Annuleren kan alleen per e-mail (info@metmaatkracht.nl) tot 30 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Wordt de inschrijving 14 kalenderdagen voor start van de opleiding geannuleerd dan wordt er 10% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen of na start van een opleiding volgt geen restitutie en betaald de inschrijver het volledige factuur bedrag.

Let op: de annulering is pas geldig als u van MaatKracht een bevestigingsmail hebt ontvangen. Vervanging door iemand anders is altijd mogelijk.

 1. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt MaatKracht zich het recht voor opleidingen te annuleren. Via e-mail wordt de inschrijver hiervan uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding op de hoogte gebracht. Mocht de inschrijver niet in staat zijn de eerstvolgende opleiding te volgen dan zal er 100% restitutie volgen van het betaalde cursusgeld.

 

 

Tijdens de opleiding

 1. Bij ziekte van een trainer dient MaatKracht in beginsel zorg te dragen voor vervanging.
 2. Om een deelname bewijs/certificaat te ontvangen dient de inschrijver minimaal 80% van de opleidingstijd aanwezig te zijn geweest als mede dient de factuur in zijn geheel te zijn voldaan.
 3. Zowel MaatKracht als inschrijver zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de opleiding.
 4. Corona: van toepassing zijn de RIVM richtlijnen. Tijdens een eventuele lockdown zullen opleidingsdagen niet online worden vervolgd maar worden deze doorgeschoven naar een later tijdstip.

Aansprakelijkheid

 1. MaatKracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van MaatKracht is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. MaatKracht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die inschrijver lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een opleiding. Inschrijver blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Klachtenprocedure

 1. Indien inschrijver klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden van MaatKracht dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij MaatKracht. Zie www.metmaatkracht.nl/klachtenprocedure